Nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente is bedoeld voor nabestaanden van de verzekerde.De uitkering bij de nabestaandenlijfrente gaat in bij het overlijden van de verzekeringnemer of zijn (gewezen) partner. Het is mogelijk dat termijnen uit het opgebouwd vermogen toekomen aan de verzekeringnemer zelf bij het overlijden van zijn of haar (gewezen) partner.

De voorwaarden voor het afsluiten en uitkeren van een nabestaandenlijfrente verschillen per aangewezen nabestaande. We maken onderscheid tussen nabestaandenlijfrente ter begunstiging van bloed- of aanverwanten ouder dan 30 jaar, bloed- of aanverwanten jonger dan 30 jaar en de nabestaandenlijfrente aan een ander dan een bloed- of aanverwant. Hieronder worden de drie categorieën uiteengezet.

Nabestaandenlijfrente ter begunstiging van een bloed- of aanverwant jonger dan 30 jaar

In deze categorie bestaat een wezenlijk verschil tussen de bancaire nabestaandenlijfrente en de verzekeringsvariant. Beide keren direct uit na het overlijden van de rekeninghouder, maar verschillen in de duur van de termijn.

De bancaire nabestaandenlijfrente heeft te allen tijde een minimale looptijd van 5 jaar, terwijl bij de verzekerde nabestaandenlijfrente de mogelijkheid bestaat voor het 30e levensjaar van de begunstigde de lijfrente te beëindigen.  Het is dus van belang dat u zich goed laat voorlichten over restricties en eisen, wij geven u graag advies.

Nabestaandenlijfrente ter begunstiging van een bloed- of aanverwant ouder dan 30 jaar

Ook bij de nabestaandenlijfrente ter begunstiging van oudere familieleden zijn eisen, restricties, maar ook opties te bespreken. De uitkering in termijnen is gekoppeld aan een maximum bedrag per kalenderjaar (+/- 20.000 in 2011) en betreft een minimaal 5 jaar aan uitkeringstermijnen. De keuze tussen de bancaire of verzekerde variant kan ook hier voor u van waarde zijn.

Nabestaandenlijfrente ter begunstiging van een ander dan een bloed- of aanverwant

Middels de bancaire nabestaandenlijfrente kunt u kiezen om de termijnen te laten uitkeren aan een ander persoon dan de (gewezen) partner, mits dit een natuurlijk persoon betreft en met de minimale uitkeringsperiode van 5 jaar.

In het kort

  • Periode van uitkering in termijnen bedraagt (met uitzondering) minimaal 5 jaar
  • De uitkering gaat direct in bij het overlijden van de verzekerde
  • Belangrijke verschillen tussen de bancaire- en de verzekerde nabestaandenlijfrente